- Voľné pracovné miesta - archív
Zelená škola
Kolégium zelenej školy
Audit zelenej školy
Environmentálny akčný plán
Monitoring a hodnotenie
Odkazy
Internetová žiacka knižka
Elektronická prihláška do ZŠ
Rozvrh hodín
Voľné pracovné miesta
Jedálny lístok
Testovanie 9 - 2018
Testovanie 5 - 2017
Info
19.09.2018

Dnes má meniny
Konštantín
Zajtra má meniny
Ľuboslava
Počet prístupov
mod_vvisit_counterDnes163
mod_vvisit_counterVčera157
mod_vvisit_counterTento týždeň475
mod_vvisit_counterTento mesiac2684
mod_vvisit_counterSpolu366593
Online
Práve je pripojených:
1 Hosť
Anketa
Tlačiť Email
Voľné pracovné miesta

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Psychológ, školský psychológ

 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Základná škola s materskou školou, Novosad

Letná 90/1, 076 02 Novosad

Termín nástupu

1.9.2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

27.8.2018

Rozsah úväzku

50%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

31/2018 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 30. januára 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov Kvalifikačné predpoklady A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 1. v študijnom programe psychológia 2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

 

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Iné požiadavky:
a) ovládanie štátneho jazyka, 
b) spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov, 
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť. 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 24.8.2018. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti zasielať na adresu:

Základná škola s materskou školou Novosad, Letná 90/1, 076 02 Novosad, 
s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

Číslo výberového konania: VK 1/2018 – PSYCH

 

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola s materskou školou
Letná 90
07602 Novosad
www.zsnovosad.sk
0566794332

Kontaktná osoba

RNDr. Daniel Kenderka
0915 845 880

 


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste :

 

školský špeciálny pedagóg       -  100% úväzok

 

Termín nástupu:            1.9.2017

 

Požiadavky na uchádzača:

 

Vzdelanie

Vzdelanie, Kvalifikačné predpoklady 
V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
• v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, 
• v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium, 
• v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie požiadavky:
a) ovládanie štátneho jazyka, 
b) spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov, 
d) zdravotná spôsobilosť, 
e) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• overenú kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

 

Prosíme záujemcov, aby svoju žiadosť zaslali do 21.6.2017 na adresu:

Základná škola s materskou školou Novosad, Letná 90, 076 02 Novosad, 

prípadne elektronickou poštou na: skola@zsnovosad.edu.sk

 

Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach :

·       1x školský psychológ       - 50% úväzok

·       1x sociálny pedagóg       - 100 % úväzok

·       2x pedagogický asistent  - 100% úväzok

 

Prosíme záujemcov, aby svoju žiadosť zaslali do 16.1.2017 na adresu:

Základná škola s materskou školou Novosad, Letná 90, 076 02 Novosad, 

prípadne elektronickou poštou na: skola@zsnovosad.edu.sk

Pracovné pohovory k vyššie uvedeným pracovným miestam sa uskutočnia dňa 18.1.2017 o 8:00 hod. v priestoroch základnej školy.

Viac informácií o kvalifikačných predpokladoch nájdete v prílohe.


Kvalifikačné predpoklady

 


ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad
vyhlasuje voľnú pozíciu - Finančný účtovník, na polovičný úväzok.

Charakteristika pracovného miesta:
- samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva školy
- spracovanie uzávierky, finančných výkazov, rozpočtu

Svoje žiadosti so životopisom a dokladmi o vzdelaní posielajte na sekretariát školy do 21.02.2014.
Výberové konanie sa uskutoční 25.02.2014 o 10:00 hod. v budove Základnej školy.

V Novosade 18.02.2014


ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad vyhlasuje voľnú pozíciu na zastupovanie počas MD na miesto vychovávateľa v ŠKD na čiastočný úväzok.
Svoje žiadosti so životopisom posielajte na sekretariát školy do 04.10.2013.
Výberové konanie sa uskutoční 07.10.2013 o 10:00 hod. v budove Základnej školy.
ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad

vyhlasuje jednu voľnú pracovnú pozíciu na pedagogického asistenta pre predprimárne vzdelávanie.

Svoje žiadosti posielajte na sekretariát školy do 19.8.2013.

Výberové konanie sa uskutoční 22.8.2013 o 10:00 hod. v budove Základnej školy.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Dokumenty.

 
Naša škola
budova.gif
Aktuality
Dokumenty
Školská florbalová liga
Zber papiera
Záver školského roka
Stvárni knihu
Mladí záchranári CO - krajské kolo
Deň ľudovej rozprávky
Branný viacboj ZBTČ
Mladí zdravotníci - špeciálne školy
Škola v prírode
Atletika - obvodové kolo
Mladí zdravotníci
Botanikiáda
Poznaj a chráň
Tatranskí rytieri
Čítajme si
Malá finančná akadémia
Mamut
Archimediáda
Plavecký výcvik
Spoznaj Trebišov behom
Slávik Slovenska
Exkurzia - kaštieľ Humenné
Biologická olympiáda kategória D
Malý futbal najmladší žiaci
Deň ľudovej rozprávky v 5.A
Súťaž mladých záchranárov CO
Školské EKO hliadky
Deň Zeme
Medzníky 2. svetovej vojny
Slávnostný zápis do 1.ročníka 2018
Matematická olympiáda
Deň otvorených dverí 2018
Deň narcisov
Beseda so spisovateľom
Veľká praveká súťaž
Veľká noc v ŠKD
Literárny kvíz
Veľkonočný florbalový turnaj
Prvá pomoc v ŠKD
Výmenná burza kníh
Deň vody v ŠKD
Deň vody
Deň ľudovej rozprávky v 8.A
Deň ľudovej rozprávky v 6.A
Pytagoriáda okresné kolo
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Valentín v ŠKD
Karneval 2018
Chemická show
Čitateľský oriešok
Dejepisná olympiáda - okresné kolo
Polročné korčuľovanie
Lyžiarsky výcvik
Šaliansky Maťko - okresné kolo
Štvrtáci čarujú v snehu
Vianočný čaj
Vianočná akadémia
Predvianočný florbalový turnaj
Mikuláš v ŠKD
Mikulášske hry
Mikulášsky florbalový turnaj
Šaliansky Maťko - šk. kolo
Jesenný november v ŠKD
"PROŽ"
Pytagoriáda 2017
Zima v ŠKD
Vzácna návšteva v MŠ
Vianočné medovníčky v ŠKD
Počítač - môj kamarát
Technická olympiáda - okresné kolo
Lomihlav
Oslobodenie obce
Cinemax Košice
Turnaj vo vybíjanej
Okresné kolo v streľbe
Olympiáda zo SLJ
Hviezdna rozprávka
Zemplin špiva i hutori
Korčuľovanie
Zber gaštanov
Futsal
Jesenné aranžovanie
Šikanovanie - prevencia
Komparo 2017
Elektronické testovanie žiakov 5. ročníka
Stolný tenis - okresné kolo
Malý futbal - mladší žiaci
Malý futbal - starší žiaci
Záložky do knihy spájajú školy
Jeseň očami detí
Detská policajná akadémia
Strelecká liga 1.kolo
Medzinárodný deň školských knižníc v 7. a 9. ročníku
Medzinárodný deň školských knižníc v 6.A
Medzinárodný deň knižníc v 5.A
Medzinárodný deň školských knižníc
SteelPark Košice
Exkurzia na Sninský kameň
Olympiáda zo Slovenského jazyka - školské kolo
Filmové predstavenie - 1.stupeň
Začiatok školského roka v ŠKD
Preventívne prednášky - 6.ročník
Geometria u druhákov
Svetový deň mlieka
Knižnica v šk. roku 2017/2018
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
Počasie
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk