- Voľné pracovné miesta - archív
Zelená škola
Kolégium zelenej školy
Audit zelenej školy
Environmentálny akčný plán
Monitoring a hodnotenie
Odkazy
Internetová žiacka knižka
Elektronická prihláška do ZŠ
Rozvrh hodín
Voľné pracovné miesta
Jedálny lístok
Testovanie 9 - 2018
Testovanie 5 - 2018
Info
19.02.2019

Dnes má meniny
Vlasta
Zajtra má meniny
Lívia
Počet prístupov
mod_vvisit_counterDnes98
mod_vvisit_counterVčera74
mod_vvisit_counterTento týždeň172
mod_vvisit_counterTento mesiac2313
mod_vvisit_counterSpolu385148
Online
Anketa
Tlačiť Email
Voľné pracovné miesta

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Psychológ, školský psychológ

 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Základná škola s materskou školou, Novosad

Letná 90/1, 076 02 Novosad

Termín nástupu

1.9.2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

27.8.2018

Rozsah úväzku

50%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

31/2018 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 30. januára 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov Kvalifikačné predpoklady A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 1. v študijnom programe psychológia 2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

 

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Iné požiadavky:
a) ovládanie štátneho jazyka, 
b) spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov, 
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť. 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 24.8.2018. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti zasielať na adresu:

Základná škola s materskou školou Novosad, Letná 90/1, 076 02 Novosad, 
s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

Číslo výberového konania: VK 1/2018 – PSYCH

 

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola s materskou školou
Letná 90
07602 Novosad
www.zsnovosad.sk
0566794332

Kontaktná osoba

RNDr. Daniel Kenderka
0915 845 880

 


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste :

 

školský špeciálny pedagóg       -  100% úväzok

 

Termín nástupu:            1.9.2017

 

Požiadavky na uchádzača:

 

Vzdelanie

Vzdelanie, Kvalifikačné predpoklady 
V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
• v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, 
• v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium, 
• v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie požiadavky:
a) ovládanie štátneho jazyka, 
b) spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov, 
d) zdravotná spôsobilosť, 
e) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• overenú kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

 

Prosíme záujemcov, aby svoju žiadosť zaslali do 21.6.2017 na adresu:

Základná škola s materskou školou Novosad, Letná 90, 076 02 Novosad, 

prípadne elektronickou poštou na: skola@zsnovosad.edu.sk

 

Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach :

·       1x školský psychológ       - 50% úväzok

·       1x sociálny pedagóg       - 100 % úväzok

·       2x pedagogický asistent  - 100% úväzok

 

Prosíme záujemcov, aby svoju žiadosť zaslali do 16.1.2017 na adresu:

Základná škola s materskou školou Novosad, Letná 90, 076 02 Novosad, 

prípadne elektronickou poštou na: skola@zsnovosad.edu.sk

Pracovné pohovory k vyššie uvedeným pracovným miestam sa uskutočnia dňa 18.1.2017 o 8:00 hod. v priestoroch základnej školy.

Viac informácií o kvalifikačných predpokladoch nájdete v prílohe.


Kvalifikačné predpoklady

 


ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad
vyhlasuje voľnú pozíciu - Finančný účtovník, na polovičný úväzok.

Charakteristika pracovného miesta:
- samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva školy
- spracovanie uzávierky, finančných výkazov, rozpočtu

Svoje žiadosti so životopisom a dokladmi o vzdelaní posielajte na sekretariát školy do 21.02.2014.
Výberové konanie sa uskutoční 25.02.2014 o 10:00 hod. v budove Základnej školy.

V Novosade 18.02.2014


ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad vyhlasuje voľnú pozíciu na zastupovanie počas MD na miesto vychovávateľa v ŠKD na čiastočný úväzok.
Svoje žiadosti so životopisom posielajte na sekretariát školy do 04.10.2013.
Výberové konanie sa uskutoční 07.10.2013 o 10:00 hod. v budove Základnej školy.
ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad

vyhlasuje jednu voľnú pracovnú pozíciu na pedagogického asistenta pre predprimárne vzdelávanie.

Svoje žiadosti posielajte na sekretariát školy do 19.8.2013.

Výberové konanie sa uskutoční 22.8.2013 o 10:00 hod. v budove Základnej školy.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Dokumenty.